Close
Pizza Hut Hong Kong
1USD = 1

* 系统将根据收取商户款项後,计算实际的里数(并会因汇率浮动而有异)。

Pizza Hut Hong Kong

香港必勝客 - 網上訂購必勝批, 意粉及焗飯, 各類烤焗或輕怡小食。 Pizza Hut Hong Kong - Order your pizza, pasta&rice, or other starters now!

购买细则

***
郵費/手續費/運費及各種稅項(包括但不限於增值稅和消費稅等)不會獲得獎勵。